นโยบายด้านกฏหมาย และความเป็นส่วนตัว

ลิขสิทธิ์

แบรนด์และโลโก้ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องโดย บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อความ หรือรูปภาพใดๆที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเป็นส่วนตัวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ มีสิทธิ์ดำเนินการทางกฏหมายต่อผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเราจนถึงที่สุด

ความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ รวมถึงความเสียหายใด ๆ หรือไวรัสที่อาจติดไปถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ รวมถึงทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมและไม่คำนึงถึงสาเหตุหรือผลกระทบที่อาจเกิดจากการเข้าถึง การใช้เว็บไซต์และ / หรือการนำข้อมูลไปใช้


นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่ได้รับจากท่านเมื่อลงทะเบียน ใช้บริการ หรือติดต่อเรา จะถูกเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลอย่างเป็นความลับ เราจะไม่เปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม เราไม่ให้เช่า ขาย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้อื่นหรือบริษัทอื่นแต่อย่างใด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์กับเราเพื่อการวิจัยทางการตลาดเชิงสถิติ รวมถึงในการมอบข้อเสนอที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นในอนาคต
ท่านสามารถเลือกลบหรือแก้ไขข้อมูลของท่านในระบบสมาชิกได้ตลอดเวลาโดยการล็อคอินเข้าไปทำรายการ ด้วยอีเมล์และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ กรณีที่เป็นการให้ข้อมูลผ่านทางแบบฟอร์มใดๆ อันมิสามารถดำเนินการแก้ไขหรือลบด้วยตนเองได้ ท่านสามารถแจ้งให้เราดำเนินการให้ได้ ทางอีเมล์

การยกเลิกรับข่าวสาร

สมาชิกสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวออนไลน์ โดยคลิกที่ลิงก์ “ยกเลิกการรับจดหมายข่าว” จาก esthederm

เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ส่งข้อมูลใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา และตกลงที่จะไม่ลงข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ข้อมูลที่อาจบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือข้อมูลที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงผ่านทางเว็บไซต์นี้

นโยบายเรื่องการใช้ “คุกกี้”

คุ้กกี้ คือ ไฟล์หรือส่วนของข้อมูลที่อาจเก็บบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือบนอุปกรณ์ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บนี้ เราใช้คุ้กกี้เพื่อประมวลผลทางสถิติตลอดจนศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ เพื่อสามารถพัฒนาและปรับปรุงให้เว็บไซต์สามารถทำงานหรือแสดงผลได้ตรงกับความสนใจหรือความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถระบุข้อมูลเป็นรายบุคคลได้จาก การใช้คุ้กกี้ดังกล่าวนี้ โดยคุกกี้ไม่มีความสามารถในการระบุตัวบุคคลได้

โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านได้ยินยอมให้คุ้กกี้ของเราทำงานตามข้อปฏิบัติอันสอดคล้องกับนโยบายการใช้นี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับการทำงานของคุ้กกี้ในลักษณะนี้ ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ โดยเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Browser ของท่านให้เหมาะสม สามารถอ่านคำแนะนำได้จากไฟล์คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต Browser ของท่าน ทั้งนี้ การปิดการทำงานของคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานบนเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข

บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอ โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง เว็บไซต์ หรือผ่านทางหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการเปลี่ยน / คืนสินค้า

เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ www.institut-esthederm.co.th กรุณาตรวจสอบทันทีที่ได้รับ ในกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่ง หรือสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับรายการที่แสดงในใบสั่งซื้อ กรุณาติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้า 1727 ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยบริษัทฯ จะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้ออีกครั้ง ภายใน 7-15 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่ได้รับแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

- ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนเปลี่ยน / คืนสินค้า เนื่องจากสินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่ง หรือสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับรายการที่แสดงในใบสั่งซื้อ ผู้ซื้อกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าแจกฟรี จะถูกส่งคืนทางบริษัทฯ ในสภาพเดิมที่ผู้ซื้อได้รับจากการจัดส่งของบริษัทฯ

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้าในกรณีใดๆ นอกเหนือจากกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่ง หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับไม่ตรงกับรายการที่แสดงในใบสั่งซื้อ

- ผู้ซื้อไม่สามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ / หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจ หรือไม่พึงพอใจต่อสินค้า เว้นแต่จะระบุไว้ในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้านี้

- ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการเปลี่ยนคืนสินค้า โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้าคืนมายังบริษัทฯ

- นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.institut-esthederm.co.th เท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อที่ร้านค้าอื่นๆ